TÀU LIỆU Ý NGHĨA MỘT SỐ LOẠI GIẤY TỜ HỘ TỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (PHẦN 2) (TÀI LIỆU THAM KHẢO LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG)<

TÀU LIỆU Ý NGHĨA MỘT SỐ LOẠI GIẤY TỜ HỘ TỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (PHẦN 2) (TÀI LIỆU THAM KHẢO LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG)

Ngày đăng 31/12/2022
232 View
0 Lượt tải

Tác Giả

  1. Khái niệm, nội dung Giấy chứng nhận kết hôn và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Căn cứ vào khoản 7, Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn. Nội dung trong Giấy chứng nhận kết hôn được quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Hộ tịch 2014, bao gồm các nội dung:

+      Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân dân của hai bên nam, nữ;

+      Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

+      Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

        Trải qua thời gian, tên gọi của loại giấy tờ đăng ký kết hôn này cũng có sự thay đổi khác nhau, có thể kể đến những cái tên như là: Giấy hôn thú, giấy công nhận kết hôn, chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ xác định tình trạng của một cá nhân đã kết hôn hay chưa kết hôn hay đã ly hôn, tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) có quy định: “…Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”. Về nội dung, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chứa đựng các thông tin: Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác; nơi cư trú và sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của người đó chưa đăng ký kết hôn tại cơ quan đó từ một thời điểm xác định đến thời điểm thực hiện đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân  
  • Đăng ký kết hôn, ghi chú kết hôn

Thẩm quyền giải quyết việc đăng ký kết hôn được chia thành 2 cấp là: Ủy ban nhân dân cấp xã và ủy ban nhân dân cấp huyện:

Tài liệu này có giá

1 đ

Download

Có thể bạn quan tâm